Tarieven & Afspraken

DE PRAKTIJK IS DEFINITIEF GESLOTEN

Tarieven & Afspraken

Tarieven

De totale Namikoshi shiatsu basisbehandeling duurt een uur. Deze effectieve behandeling kost € 60,-.

Een shiatsu stoelmassage (20 minuten) kost € 25.

Vergoeding

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de shiatsubehandeling, vanuit de aanvullende verzekering, geheel of gedeeltelijk. Ik ben lid van de beroepsvereniging NWP. Een verwijsbriefje van de huisarts is niet nodig.

Zie voor vergoedingen op: https://www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/verzekeraars.html

Betaalmogelijkheden

Omdat ik in mijn praktijk niet beschik over een pinautomaat kunt u contant betalen of na ontvangst van de factuur het bedrag overmaken.

Algemene voorwaarden

De shiatsubehandeling is een aanvulling op de reguliere geneeskunde, maar nooit een vervanging daarvan. Afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgemeld, zal ik in rekening moeten brengen.

Afspraak maken

Telefoon: 
06 – 49 74 59 65 (bij afwezigheid graag inspreken op de voicemail)

E-mail:
pmeijervangilst@live.nl

 


ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastlegt in cliëntendossiers.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook zou het kunnen dat er in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, bijvoorbeeld uw e-mailadres voor contact of nieuwsbrief etc. dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats

Uw geboortedatum

de datum van de behandeling

een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘Shiatsu Therapie 24102’